Aurora Estate Logo

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ylläpitämien WWW-sivujen kautta sivujen käyttäjiin kohdistuvien tapahtuvan informaation jakamisen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen ja toimittamisen, tutkimusten ja kampanjoiden sekä kilpailujen järjestämisen, sekä mainostamisen ja markkinoinnin toteuttaminen asianmukaisesti. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen perustamista, toteuttamista ja täytäntöönpanoa varten, kilpailuun tai muuhun kampanjaan osallistuvan henkilön asianmukaiseen tunnistamiseen, jäsenyyden, sopimussuhteen tai vastaavan kaltaisen yhteyden edellyttämien tiedotus-, analysointi-, tilastointi-, ylläpito- ja kehitystoimien toteuttamiseen, suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin lain sallimin tavoin ja laajuudessa, jollei Käyttäjä ole kieltänyt henkilötietojensa tällaista keräämistä ja tallettamista, sekä käyttäjän yksiselitteisesti antaman suostumuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Aurora Estate Oy
Tirroniementie 4
95980 Ylläsjärvi
p. +358 10 579 4080

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Janne Pasma, janne@auroraestate.fi +358 400 833354

3. REKISTERIN NIMI

Aurora Estate Oy -asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaiden sekä sidosryhmien lähteistä.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri pitää sisällään Aurora Estate Oy:n asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, kieli, asiakasryhmä sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten esimerkiksi ruoka-aineallergiat.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja saadaan yhteistyökumppaneilta.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa. Tietoja voidaan siirtää myös Aurora Estate Oy:n markkinointirekisteriin. Aurora Estate Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Aurora Estate Oy:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii hotellia luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon hallussa olevasta tietokannasta.

8. TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE

Yrityksen verkkopalvelut sijaitsee Suomalaisilla palvelimilla. Verkkosivujen käyttäjätietoja kuitenkin tallennetaan Google Analytics kävijäseurannan Googlen pilviympäristöön, joka voi sijaita myös ETA alueen ulkopuolella (Privacy Shield maissa). Muutoin henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

9. REKISTERÖIDYN / TILAAJAN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on Yleisen tietosuoja-asetuksen artikloiden 12-22 mukaisesti seuraavat oikeudet:

 • Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Vastustamisoikeus
 • Kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia
 • Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta

10. REKISTERIN SUOJAAMISEN PERIAATTEET

Tietojen käsittely tapahtuu sähköisesti palveluntarjoajan järjestelmissä. Järjestelmään on pääsy Aurora Estate Oy:n omilla tai Aurora Estaten muutoin palkkaamilla henkilöillä, joiden työtehtäviin oleellisesti kuuluu:

 • markkinointi- ja viestintä
 • asiakasviestintä sisältäen asiakkaiden varausten hallinnan

Mainittuja tietoja voi käyttää ainoastaan Aurora Estate Oy:n nimetyt henkilöt tai henkilökunta edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin. Kaikkia käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus ja kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaihdetaan määräaikaisin välein suojauksen parantamiseksi.

Tiedot kerätään palveluiden tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokantoihin pääseminen on rajattu vain välttämättömille henkilöille. Koneet pidetään vartioituina niin, ettei asiaankuulumattomilla henkilöillä ole pääsyä rekisteritietoihin. Tietokanta ei ole fyysisesti koskaan muiden kuin asianomaisten saatavilla.

11. TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA

Aurora Estate Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsittelylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan sekä sen jälkeen tarpeellisen ajan takuu- ja virhevastuiden hoitamiseksi.
Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Aurora Estate Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.
Google Analyticsin tallentama käyttäjätason ja tapahtumatason data poistetaan automaattisesti Analyticsin palvelimilta 26 kuukauden kuluttua.
Yhteydenottoja säilytetään enitään vuosi, jonka jälkeen ne poistetaan rekistereistä, ellei niille ole lain tai asetuksen mukaista käsittelyperustetta.

12. MUUTA

Majoittuvan asiakkaan tulee täyttää majoituskortti hotellissa yöpyessään. Majoitusilmoitus on matkustajista viranomaisia varten täytettävä asiakirja, jota säilytetään viranomaismääräysten mukaisesti.

13. TIETOSUOJASELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ

Tietosuojaseloste on hyväksytty 23.5.2018 ja päivitetty 1.10.2019